Macbath voor badkamers en sanitair:

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

Macbath Macbath Sanitair B.V., ingeschreven onder nummer 2810 7520 bij de Kamer van Koophandel te Leiden.
Opdrachtgever

Elke wederpartij van Macbath.

Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en opdrachten, aangeboden door, of tot stand gekomen met Macbath. Toepassing van welke andere bepalingen of voorwaarden (dan ook) is uitdrukkelijk uitgesloten. Een beroep op afwijkingen van deze voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
Met Macbath gesloten leveringsovereenkomsten met betrekking tot zaken c.q. diensten, zijn voor Macbath slechts bindend voor zover zij schriftelijk door Macbath zijn bevestigd c.q. aanvaard. Macbath is gerechtigd opgegeven orders gedeeltelijk te aanvaarden en/ of afzonderlijk te factureren. Voorts is Macbath gerechtigd om alvorens tot levering c.q. uitvoering over te gaan, de prijs, een voorschot, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te verlangen.

Prijzen
Offertes, aanbiedingen en prijzen zijn steeds geheel vrijblijvend en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Administratieve en schrijffouten kunnen te allen tijde worden hersteld. Samengestelde prijsopgaven gelden slechts bij afname van de totale offerte.

Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en heffingen op verrichte diensten of geleverde zaken, welke van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van een overeenkomst en de levering ervan, zijn voor rekening van opdrachtgever en moeten door opdrachtgever aan Macbath worden vergoed.

Levering
In catalogi, prijslijsten en advertenties voorkomende afbeeldingen, maten, gewichten en andere specificaties beogen slechts een algemene voorstelling van de ontwerpen, zaken of diensten van Macbath te geven. Geringe en niet-essentiële afwijkingen geven opdrachtgever géén recht tot schadevergoeding of weigering van de afname.

Levering door Macbath geschiedt uitsluitend naar het door Macbath als standaard afleveradres van opdrachtgever vastgelegd adres. De levering wordt door Macbath op het afleveradres aangeboden op de begane grond achter de eerste deur. Opdrachtgever dient, alvorens de levering te accepteren, te controleren of de geleverde goederen overeenkomen met het door Macbath meegeleverde leveringsdocument en in onbeschadigde staat zijn. Reclamaties aangaande een levering dienen door opdrachtgever schriftelijk aan Macbath te worden verstuurd binnen een reclamatietermijn van maximaal 5 (vijf) kalenderdagen ingaande vanaf de leverdatum zoals genoemd op het door Macbath meegeleverde leveringsdocument.

Indien de levering een totaal factuurwaarde exclusief omzetbelasting heeft die minder is dan of gelijk is aan de dan door Macbath gestelde ondergrens, worden de transport- en verzekeringskosten door Macbath aan opdrachtgever in rekening gebracht. Aanvullende kosten voor levering naar een adres anders dan het door Macbath als standaard afleveradres van opdrachtgever vastgelegde adres worden door Macbath aan opdrachtgever in rekening gebracht. Aanvullende kosten veroorzaakt door het herhaaldelijk aanbieden van een levering op het afleveradres zonder dat hiervoor binnen de gestelde termijn door opdrachtgever aan Macbath schriftelijk over wordt gereclameerd, worden door Macbath aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Overmacht
Indien Macbath door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, worden gedurende de overmachttoestand de verplichtingen van rechtswege opgeschort. Indien een dergelijke overmachttoestand 6 (zes) maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval Macbath recht op vergoeding heeft van door haar gemaakte kosten voor het te ontbinden deel. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen; oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Macbath, brand, stormschade, oorlogsgevaar, overstromingen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen en overheidsmaatregelen bij Macbath en/of haar toeleveranciers.

Betalingen
Betalingen dienen door Macbath te worden ontvangen binnen de termijn zoals gespecificeerd op de factuur welke door Macbath aan opdrachtgever is verstuurd. Het recht van opdrachtgever zicht te beroepen op compensatie of schuldverzekering is uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingstermijnen zijn fataal, zodat bij het uitblijven van tijdige en volledige betalingen opdrachtgever in verzuim is, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn. Opdrachtgever is over alle bedragen, welke niet op de vervaldag zijn voldaan, wettelijke rente verschuldigd, ingaande 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum zoals gespecificeerd op de factuur en te berekenen tot aan de dag van volledige voldoening. Alle betalingen worden eerst op de openstaande kosten alsmede wettelijk verschuldigde rente en vervolgens steeds op de oudste openstaande facturen in mindering gebracht.

Garantie en Aansprakelijkheid
Op alle door Macbath aan opdrachtgever geleverde goederen c.q. diensten geldt een garantieperiode van 24 (vierentwintig) maanden, ingaande vanaf de factuurdatum zoals vermeld op de factuur van Macbath aan opdrachtgever.

Macbath stelt zich tegenover opdrachtgever garant voor defecten aan de door Macbath aan opdrachtgever geleverde goederen en diensten, optredende tijdens de garantieperiode, in geval fabricagedefecten zijn vastgesteld. De vaststelling van fabricagedefecten vindt uitsluitend plaats door Macbath en/of diens toeleveranciers. Alle vervolgschades als gevolg van vastgestelde fabricagedefecten, voor zover niet wettelijk vastgelegd, zijn uitgesloten van de garantiebepalingen. Macbath aanvaard geen aansprakelijkheid voor zover niet wettelijk vastgelegd en/of niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Macbath.

De garantiebepalingen en aansprakelijkheid van Macbath geldt uitsluitend tussen Macbath en opdrachtgever, en kan door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen.

Schades aan goederen als gevolg van incorrecte assemblage, montage, gebruik of onderhoud door opdrachtgever of derden zijn uitgesloten van de garantiebepalingen. Slijtage aan goederen tijdens regulier gebruik is uitgesloten van de garantiebepalingen. Componenten welke tijdens regulier onderhoud dienen te worden vervangen zijn uitgesloten van de garantiebepalingen.
Macbath staat er niet voorin dat goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever of derden deze willen bestemmen.

Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen 30 (dertig) kalenderdagen ingaande vanaf de factuurdatum zoals vermeld op de factuur van de betreffende leveringsovereenkomst of na het ontstaan van het probleem schriftelijk aan Macbath te worden bekent gemaakt. Geleverde goederen en diensten waarvoor geen aparte garanties zijn overeengekomen, of anderszins door een blijkens inschrijving Kamer van Koophandel tot vertegenwoordiging bevoegde persoon zijn gegeven, worden door Macbath niet gegarandeerd, doch verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. Macbath is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien aan levertijden, kwantiteit en/of kwaliteit niet de hand kan worden gehouden.

Opdrachtgever en derden zijn verplicht tot het nemen van maatregelen, welke eventuele schade aan goederen tijdens ontvangst, verpakken, opslag, transport, installatie, gebruik en onderhoud kunnen voorkomen of beperken.

Retourneren
Goederen kunnen door opdrachtgever aan Macbath worden geretourneerd. Voorafgaand aan het retourneren van de goederen dient opdrachtgever Macbath schriftelijk te informeren over de specificaties van de goederen en de retourzending, alsmede de reden van retourneren. Indien door Macbath akkoord bevonden, ontvangt opdrachtgever van Macbath een schriftelijk akkoord.

De retourzending dient door opdrachtgever te worden voorzien van een voor de specifieke transportwijze geschikte verpakking, adressering en begeleidende documenten. Een aan Macbath geretourneerd product met transportschade als gevolg van onvoldoende, ondeugdelijke of ontbrekende verpakking of transportwijze wordt door Macbath uitgesloten van vergoeding of kostenloze herlevering. Alle transportkosten voor het retourneren aan Macbath zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij er door Macbath en/of diens toeleverancier na retourname en inspectie van het product garantie is vastgesteld. In geval door Macbath en/of diens toeleverancier garantie is vastgesteld zijn alleen die transportkosten voor rekening van Macbath die Macbath voor verzending noodzakelijk acht. Alle transportkosten die het door Macbath noodzakelijk geachte bedrag overschrijden als gevolg van een onjuiste en/of oneconomische transportwijze en/of verpakking zijn voor rekening van opdrachtgever.

Door opdrachtgever niet vooraf aangemelde door Macbath ontvangen producten worden door Macbath met de eerstvolgende levering aan opdrachtgever geretourneerd. Door Macbath niet vooraf voor retourname aan opdrachtgever akkoord bevonden ontvangen producten worden door Macbath met de eerstvolgende levering aan opdrachtgever geretourneerd. Wanneer Macbath beoordeeld dat een geretourneerd product niet nieuwwaardig is én Macbath en/of diens toeleverancier tevens beoordeeld dat de garantiebepalingen hiervoor niet van toepassing zijn, wordt opdrachtgever hierover door Macbath geïnformeerd. Tevens wordt het betreffende product door Macbath met de eerstvolgende levering aan opdrachtgever geretourneerd.

Door opdrachtgever aan Macbath voor retour aangeboden nieuwwaardige, overtollige goederen komen alleen in aanmerking voor retourname door Macbath wanneer zij deel uitmaken van het op dat moment door Macbath gevoerde voorraadprogramma. Door opdrachtgever aan Macbath geretourneerde voorraadgoederen zullen na ontvangst door Macbath worden geïnspecteerd en worden beoordeeld op nieuwwaardigheid. Macbath vergoed opdrachtgever maximaal het bedrag waarvoor Macbath opdrachtgever de goederen oorspronkelijk heeft geleverd, minus de door Macbath gemaakte behandelingskosten van tenminste 10% (tien procent) van het door Macbath te vergoeden bedrag, en minimaal € 30,- (dertig Euro). Ingeval opdrachtgever aan Macbath geen referenties opgeeft van de levering waarvoor Macbath opdrachtgever de nieuwwaardige, geretourneerde goederen oorspronkelijk heeft geleverd, hanteert Macbath hiervoor het prijsniveau zoals van toepassing in kalenderjaar 2000.

Ontbinding
Ingeval van niet tijdige voldoening van enig opeisbaar gedrag, schorsing van betaling, surséance of een aanvraag daartoe, bij overlijden van opdrachtgever, of diens faillissement, alsmede indien het bedrijf van opdrachtgever geheel of ten dele mocht worden geliquideerd, is Macbath gerechtigd om de overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, zonder ter zake tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De vorderingen van Macbath op opdrachtgever zijn alsdan terstond en ineens opeisbaar, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

Eigendom en Retentierecht
Alle door Macbath verkochte zaken blijven eigendom van Macbath totdat de prijs, vermeerderd met eventuele rente en kosten, geheel is voldaan. Het is opdrachtgever verboden onbetaalde zaken van Macbath te verhuren, in eigendom tot zekerheid over te dragen of in pand te geven, dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden. Voor overtreding van dit verbod zal een dwangsom ad. € 4.500,- (vierduizend vijfhonderd Euro) per zaak per gebeurtenis verbeurd worden. Macbath heeft steeds het recht van reclame als bedoeld, in artikel 7:39 B.W. e.v.

Beslag
Opdrachtgever is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de door Macbath bij opdrachtgever (ten behoeve van de tussen Macbath en opdrachtgever bestaande overeenkomst) gestalde of onbetaalde zaken wil uitoefenen, met name door middel van beslag, er op te wijzen dat deze zaken eigendom zijn van Macbath, alsmede Macbath per omgaande mededeling te doen van dit beslag.

Kosten
Alle kosten voor rechtskundige bijstand welke Macbath maakt ter zake van een geschil tussen haar en opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. Zulks geldt onverminderd ingeval van wanbetaling door opdrachtgever. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag over de eerste € 2.270,- (tweeduizend tweehonderd zeventig Euro) en 10% (tien procent) over het meerdere, te vermeerderen met omzetbelasting. De minimaal verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden evenwel gefixeerd op een bedrag van € 150,- (honderd en vijftig Euro) exclusief omzetbelasting.

Geschillen
Op de betrekking tussen Macbath en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen en verzoekschriften zullen in de eerste aanleg worden aangebracht bij de bevoegde Nederlands rechter, met dien verstande dat in de door Macbath aanhangig te maken geschillen zij ook gerechtigd is die geschillen te doen berechten door de rechter die volgens de gewone bepalingen der wet bevoegd is.